П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

СНЦ ” ИНТЕР  СПОРТ ГРУП- Б Г”   БЪЛГАРИЯ

               Сдружение „Интер спорт груп-БГ” със седалище град Хасково е спортна организация създадена с обществено полезна цел. Дейността на организация е многостранна свързана със популяризирането на спорта за деца и юноши в България и чужбина, организиране и участие в различни видове спортни мероприятия , както за активно спортуващи така и за деца и възрастни със специални потребностти. Организацията работи активно с много спортни клубове и организации в страната и чужбина, подпомага със различни дейности развитието на спорта в свободното време като превенция срещу дрога, агресия и стрес, организира спортни семинари и обучения на треньори, международни турнири и срещи по различни видове спорт, лагери  за деца през ваканции, спортни лагери за деца желаещи да спортуват различни видове спорт завършващи със спортни турнири, предлага треньори по време на лагерите безплатно, организира подготовки в страната и чужбина за отбори от А , Б, В футболни групи , контролни срещи и обмен на спортни специалисти и спортисти .Спортната организация е официален представител за България на Френска спортна асоциация –Контакт Авентюр Промошън , КОММ МИТ –Германия , посланик на Световните спортни игри във Виена Австрия и партньор на много спортни организации от Италия – „ИРИС” и международната организация „SPORT PER TUTI „ както и спортни клубове от Кипър, Македония, Турция , Гърция. Сдружението  е член на Федерацията по КУДО и работи успешно с много държавни спортни структури ,общини и училища.

         Организацията отлично си партнира с   „АЛБЕНА” АД  България за ежегодни турнири по различни видове спорт и основно по футбол „ АЛБЕНА ФУТБОЛ ДЖУНИЪР „ . През 2012 година освен българските отбори взеха участие  много чуждестранни отбори от Украйна , Кипър , Москва като:                

 

   УЧАСТНИЦИ В ТУРНИРА „АЛБЕНА  ФУТБОЛ  ДЖУНИЪР „

                            02.07.2012 – 07.07.2012

 

1997-98 година

 

 ФК”НИКОЗИЯ”КИПЪР

 

1999 година

 

ДЮСШ”ДОЛИНА”УКРАЙНА                         

 ФК”ВИКТОРИЯ”ИЗЯСЛАВ  Украйна          

ФК”ЕНЕРГЕТИК”НЕШЕТИН Украйна

ФК”ВИКТОРИЯ”Староконстянтинов    Украйна

 

2000 година

 

 ФК”ЕНЕРГЕТИК”НЕШЕТИН Украйна               

  ФК”КРИЛЯ СОВЕТОВ”МОСКВА

 

2001, 2002 , 2003 година

 

 ФК”ПЕРЕМОЖЕЦ”УКРАЙНА   1                 

ФК”ПЕРЕМОЖЕЦ”УКРАЙНА 2

.ФК”НИКОЗИЯ”КИПЪР

 

През 2013 година „„ АЛБЕНА ФУТБОЛ ДЖУНИЪР „

ще се проведе в две издания през месеците :

юли 8-14.07.2013  и август 19-25.08.2013 .

Тази година отборите от другите страни са много повече и най -вече от Украйна

        

     УЧАСТНИЦИ В ТУРНИРА „ АЛБЕНА  ФУТБОЛ ДЖУНИЪР„

                                   09.07.2013 – 13.07.2013

 

   1997 година

1.     ФК „ ДОБРУДЖА” ДОБРИ

2.     ФК „АРСЕНАЛ 1 „ УКРАЙНА

3.     ФК „КАВАРНА” КАВАРНА

4.     ФК „АРСЕНАЛ 2 „ УКРАЙНА

 

  1998 година

 

        1.  ФК „ ДУНАВ „ РУСЕ

        2.  ФК „ВИКТОРИЯ” СТАРОКОНСТАНТИНОВ УКРАЙНА

        3.  ДЮСШ „ФАСТИВ” УКРАЙНА

       4. Интер спорт груп България

 

 

1999 година

 

        1.  ФК” ЛВОВ” ЛВОВ УКРАЙНА              

        2.  ДЮСШ”ФАСТИВ”УКРАЙНА               

        3.  ФК”КАВАРНА”КАВАРНА                    

        4.  ОДК „ ПЛОВДИВ” ПЛОВДИВ

        5 .  ФК”ОПИР”ЛВОВ УКРАЙНА  

        6. Интер спорт груп България

 

2000 година

 

        1. ФК”ЛВОВ „ УКРАЙНА                         

        2. ОДК „ПЛОВДИВ 1 „ ПЛОВДИВ                              

        3. ФК”ЕНЕРГЕТИК”НЕШЕТИН   УКРАЙНА             

        4.  ОДК”  ПЛОВДИВ 2” ПЛОВДИВ

        5. ФК „СОКИЛ„ ДОЛИНА  УКРАЙНА

        6.ФК”ВИКТОРИЯ”ИЗЯСЛАВ  УКРАЙНА

2001 година

 

     1. ФК”ЛОКОМОТИВ „  ЛВОВ   УКРАЙНА                   

     2. ДЮШ „ АВРЕН” АВРЕН                            

     3. ФК” ЕНЕРГЕТИК” НЕТЕШИН”   УКРАЙНА               

     4. ФК”ЛЕВСКИ-2000 -1”РУСЕ                      

     5. ОДК „ПЛОВДИВ „ ПЛОВДИВ

     6. ДЮСШ”ПОСНУК”  УКРАЙНА

     7. ФК”ЛЕВСКИ 2000 2 ” РУСЕ

     8.ФК” ШАХТАР” УКРАЙНА

 

 2002  година

 

     1. ФК” ДОБРУДЖА 1 „ ДОБРИЧ            

     2. ФК „ ЗМИНА” КИЕВ УКРАЙНА           

     3. ФК”ЕНЕРГЕТИК”НЕШЕТИН    УКРАЙНА             

     4. ФК”ЛЕВСКИ-2000”РУСЕ                    

     5. ДЮСШ – 15 „ УКРАЙНА                     

     6. ФК” ДОБРУДЖА 2 „ ДОБРИЧ            

     7. ОДК „ ПЛОВДИВ” ПЛОВДИВ

     8.ФК”ОБОЛОНЬ”  УКРАЙНА

     9. ДЮСШ „ ФАСТИВ”  УКРАЙНА

    10.ДЮСШ „КОРОСТЕНЬ”  УКРАЙНА

 

 2003- 2004 година

 

    1. ФК”ПРЕМИЕР НИВА 2 „ВИНИЦА    УКРАЙНА 

    2. ФК”ЕНЕРГЕТИК 1”НЕШЕТИН       УКРАЙНА    

    3. Интер спорт груп България           

    4.ФК”СОКИЛ” ДОЛИНА    УКРАЙНА

    5. ФК”ЕНЕРГЕТИК 2” НЕШЕТИН       УКРАЙНА                           

    6.ФК”ФАСТИВ” УКРАЙНА

    7.ФК”ПРЕМИЕР НИВА 1 „ВИНИЦА   УКРАЙНА

    8. ФК”ЕНЕРГЕТИК 2”НЕШЕТИН         УКРАЙНА                                                        

   Много от тези отбори ще вземат участие и във второто издание на турнира през месец август.

                „ Интер спорт груп- БГ”  работи по Европейски  програми свързани със спортта като успешно си партнира с спортни училища от страната и чуждестранни организации като Асоциация „ЛУЦЕ „– Варезе Италия, МОСТ КОНСУЛТ Италия, Организации със социална цел от Турция и Гърция.Организацията работи съвместно фирма ЕТ”МИНИ-ИЛИЯНА ПЕТРОВА „  лицензирана в сферата на туризма.   Организацията извършва логистична подкрепа и партньроство, спортна анимация, резервация на  бази и хотели, здравни застраховки билети свързани с пътувания и спортни мероприятия.

България

6300 Хасково

Ул.”Патриарх Евтимий” № 3

телефони за контакт7

тел-факс 0035938665334

мобилни :00359/ 888 808 804

                 00359/ 0877 530 909

Email: isgsport@abv.bg

Web: www.isgsport.ucoz.com

Лице за контакт: Илияна Петрова


                         П р е з е н т а ц и я

  СПОРТИВНАЯ АССОЦИАЦИЯ  «ИНТЕР  СПОРТ ГРУП - BG"        

                         Б О Л Г А Р И И


               Ассоциация "ИНТЕР СПОРТ ГРУП-БГ" основана в городе Хасково является спортивной организацией установленных общественно полезной цели. Организация бизнеса многогранен, связанных с поощрением спорта для детей в Болгарии и за рубежом, организация и участие в различных спортивных мероприятиях, для активного и для детей и взрослых с особыми потребностти. Организация тесно сотрудничает с многими спортивными клубами и организациями в стране и за рубежом, оказывает помощь в различных мероприятиях развитие спорта в свободное время в качестве профилактики против наркотиков, агрессии и стресса, организует семинары и учебные спортивные тренеры, международных мероприятий и встреч по различным видам спорта детских лагерей на время каникул, спортивных лагерей для детей заинтересованы в спортивных видах спорта заканчивая спортивные турниры, предлагает тренерам во время лагеря бесплатно, организует подготовку у себя дома и за рубежом для команды A, B, C футбола групп, встреч и валютного контроля , спортивных специалистов и спортсменов.  Спортивных организаций является официальным представителем в Болгарии французского спортивного общества Контактная Aventyur Promoshan, КОММ МИТ в Германии, посол Global Sports в Виене Австрия и партнер многих спортивных организаций из Италии - "Ирис" и международной организации "SPORT PER TUTI» и спортивные клубы из Кипра, Македонии, Турции, Греции. Ассоциация « ИНТЕР СПОРТ ГРУП-БГ» е член на Спортивная федерация КУДО Болгарии. Ассоциация успешно помогоет для болгарские визи для групьй, работает со многими национальными спортивными организациями, муниципалитетов и школ.
         Отличная организация сотрудничает с "Албена" АД Болгария для ежегодных турниров по различным видам спорта основном футбол и "АЛБЕНА ФУТБОЛ ДЖУНИЪР." В 2012 году, помимо болгарских команд приняли участие многие зарубежные команды Украина, Кипре, в Москве, как:

   Участники турнира «АЛБЕНА ФУТБОЛ ДЖУНИЪР"
                            02.07.2012 - 07.07.2012

1997-98

 ФК «Никосии» КИПР

1999

ДЮСШ "Долина" УКРАИНА
 ФК "ВИКТОРИЯ" Изяслав Украина
ФК «Енергетик» Нетишин Украине
ФК "ВИКТОРИЯ" СтароконстантиновУкраине

2000
 
 ФК «Енергетик» НетишинУкраине
  ФК «Крыла Советов» Москва

2001, 2002, 2003


 ФК "Переможец" УКРАИНА 1
ФК "Переможец" УКРАИНА 2
. ФК «Никосии» КИПР


В 2013 году " АЛБЕНА ФУТБОЛ ДЖУНИЪР»

пройдет в двух изданиях в месяцах:
июль и август 8-14.07.2013 19-25.08.2013.

Этом году команды из других стран гораздо больше, особенно из Украины
         

     Участники турнира «АЛБЕНА ФУТБОЛ ДЖУНИЪР"
                                   09.07.2013 – 13.07.2013
1997

      1. ФК "Добруджа" Добрич
      2. ФК «Арсенал 1" УКРАИНА
      3. ФК "Каварна" Каварна
      4. ФК «Арсенал 2" УКРАИНА

1998

       1. ФК « ДУНАВ" Русе
       2. ФК "ВИКТОРИЯ" Староконстантинов УКРАИНЕ
       3. ДЮСШ "Фастив" УКРАИНА
       4. Inter Sport Группа Болгарии


1999

        1. ФК "Львов" Львов УКРАИНА
        2. ДЮСШ "Фастив" УКРАИНА
        3. ФК "Каварна" Каварна
        4. ОДК "Пловдив" Пловдив
        5. ФК "ОПИР" Львов УКРАИНА
        6. Inter Sport Группа Болгарии

2000

 
        1. ФК "Львов" УКРАИНА
        2. ОДК "Пловдив 1" Пловдив
        3. ФК «Энергетик» Нетишин УКРАИНЕ
        4. ОДК "Пловдив 2" Пловдив
        5. ФК "СОКИЛ" Долина УКРАИНЕ
        6.FK "ВИКТОРИЯ" Изяслав УКРАИНЕ
2001

       1. ФК "Локомотив" Lviv УКРАИНА
       2. Юш "Аврен" Аврен
       3. ФК "Энергетик" Нетешин "УКРАИНА
       4. ФК "Левски-2000-1" Русе
       5. ОДК "Пловдив" Пловдив
       6. ДЮСШ "POSNUK" УКРАИНА
       7. ФК "Левски 2000 2" RUSE
       8. ФК "Шахтер" УКРАИНА

 2002

       1. ФК "Добруджа 1" Добрич
       2. ФК "ЗМИНА" Киев УКРАИНА
       3. ФК «Энергетик» Нетишин УКРАИНЕ
       4. ФК "Левски-2000" RUSE
       5. ДЮСШ - 15 "УКРАИНА
       6. ФК "Добруджа 2" Добрич
       7. ОДК "Пловдив" Пловдив
       8. ФК "ОБОЛОНЬ" УКРАИНА
       9. ДЮСШ "Фастив" УКРАИНА
      10.ДЮСШ "КОРОСТЕНЬ" УКРАИНА

 2003 - 2004 година


      1. ФК "PREMIER LEVEL 2" Виница УКРАИНЕ
      2. ФК «Энергетик 1" Nетишин УКРАИНА
      3. Inter Sport Группа Болгарии
      4. ФК "СОКИЛ" Долина УКРАИНЕ
      5. ФК "Энергетик 2" Нетишин УКРАИНА
      6.FK "Фастов" УКРАИНА
      7.FK «Премиер НИВА 1" Виница УКРАИНЕ
      8. ФК "Энергетик 2" Нетишин УКРАИНА

  Многие из этих команд будет участвовать во втором издании турнира в августе.


                "ИНТЕР СПОРТ ГРУП-БГ" работает активно с программы финансирание от Европейски съюз, связанные со спортом успешно сотрудничает с спортивных школ в стране, и международные организации, такие как Ассоциация "L
UCE" - Варезе Италия, МОСТ КОНСУЛТ  МИЛАНО Италии, с общественными организациями цели из Турции и Гърция.Ассоциация работы с туристическо агенство " МИНИ –ИЛИЯНА ПЕТРОВА" лицензирована в области туризма. Организация будет проводить техническую поддержку и partnyrostvo, спортивная анимация, бронирование отелей и объектов, медицинское страхование билеты, связанные с поездками и спортивных мероприятий.


Болгария


6300 Хасково
ул.»Патриарх Евтимий " № 3


телефон для контакти :
тел-факс 0035938665334
Мобильный телефон: 00359/888 808 804
                                      00359/0877 530 909


E-mail: isgsport@abv.bg
Web: www.isgsport.ucoz.com


Контактное лицо: Илияна  Петрова