Международен детско –юношески турнир по футбол

Albena futbol Junior 2017

 

ПЪРВО ИЗДАНИЕ 09.07.2017 - 14.07.2017 г.

   ВТОРО ИЗДАНИЕ 05.08.2017 – 10.08.2017 г.

 

     Р Е Г Л А М Е Н Т

 

      Международният детско-юношески турнир „Albena futbol Junior“ се провежда по правилата на ФИФА и УЕФА.

 

1. Времетраене на срещите

   Времетраенето на футболните срещи на турнира  в отделните възрастови групи е:

- Възраст   2001 - 2002    11 играча     2 х 30 минути с 10 минути почивка

- Възраст   2003 - 2004    11 играча     2 x 25 минути с 10 минути почивка  

- Възраст   2005 - 2006     9 играча     2 х 25 минути с 10 минути  почивка

- Възраст  2007 - 2008      7 играча     2 х 20 минути с 10 минути  почивка

 

2. Регламент за класиране

  

Организационният комитет си запазва правото на промени по време на турнира.

На отбор не явил се 15 минути след обявеното време  от началото на мача се присъжда служебна загуба с 3:0

При преждевременно прекратяване на участие на отбор по време на груповите фази се анулират резултатите.

При преждевременно прекратяване на участие на отбор след груповата фаза следващите отбори преминават с едно место напред.

Допускат се неограничен брой смени на среща с право на повторно влизане.

ВАЖНО: При равенство в точките се вземат предвид допълнителни критерии- директен двубой, голова разлика, реализирани голове, брой червени картони, брой жълти картони.

3. Дисциплинарни наказания

 Състезател получил червен картон се наказва за 1 среща

Състезател обидил длъжностно лице се наказва до 1 среща и провинението се описва в съдийските доклади.

За непристойно поведение на състезатели и ръководители на отбори, провинилите се наказват с предупреждение, служебна загуба или отстраняване от турнира.

При възникнали спорове, засегнатите страни подават писмени възражения до организационният комитет на турнира по съответният ред. Възраженията се разглеждат и спортно техническата комисия се произнася  по проблема.

4.Телефони за контакт за настаняване и спешни случаи :

 

Организационен комитет :

00359 877 530 909 / 00359 888 808 804

Илияна Павлова

 

                                                                                                                                                                             Football Tournament „Albena futbol Junior 2017

                                                                                                                                                                                         FIRST EDITION   09.07.2017 - 14.07.2017

SECOND EDITION 05.08.2017 – 10.08.2017 

 

REGULATION

International Children's and Youth Tournament "Albena futbol Junior" is held under the rules of FIFA and UEFA. In tournament allowed trimmings mixed girls and boys.

 

 

1. Duration of meetings

 The duration of the football matches of the tournament in different age groups :

 - Age born in   2001 - 2002     2 x 30 minutes with 10 minutes halftime break  U 11

 - Age born in   2003 - 2004     2 x 25 minutes with 10 minutes halftime break  U 11

 - Age born in   2005 - 2006     2 x 25 minutes with 10 minutes halftime break  U 9

 - Age born in   2007 - 2008     2 x 20 minutes with 10 minutes halftime break  U 7

 

 

2 . Classification regulation

Meetings in the age groups are played according to the tournament circuit for all ages. The Organizing Committee reserves the right to make changes during the tournament .

Team fails to turn up 15 minutes after the scheduled time of the game is awarded forfeiture 3-0

Upon early termination of the participation of teams in the group stages void results .

Upon early termination of the participation of teams after the group stage after the teams pass one place ahead.

Are allowed an unlimited number of shifts at a meeting with the right of re-entry .

IMPORTANT: When the tie into account additional criteria - heads , goal difference , goals achieved , number of red cards , number of yellow cards .

3 . disciplinary

Competitor receives a red card shall be punished for one meeting.

Contestant insulted official shall be punishable by 1 meeting and the offense described in reports judges .

Misconduct of players and team officials guilty are punished with a warning , forfeiture or removal from the tournament.

In case of disputes , the parties involved submit written objections to the organizing committee of the tournament as appropriate. Objections are considered and Sports Technical Committee shall decide on the issue.

4.Telefoni contact accommodation and emergency:

 

 Organizing Committee :

 

00359 877 530 909 / 00359 888 808 804 

Tel-fax 0035938665334

www.isgsport.ucoz.com

email: isgsport@abv.bg

Iliyana Pavlova